Taisyklių taikymas ir aiškinimas
1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp NUOMININKAI.LT (Pažymos Nr. 771766) PORTALO (toliau –
NUOMININKAI.LT) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine
NUOMININKAI.LT (toliau – Svetainė).
1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties
sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų
laikytis.
1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą,
Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme
paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali
atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų,
bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo
neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis
Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose
Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai
prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis
jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos
Paslaugos). Mokamų Paslaugų kaina yra nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos
užsakymo puslapyje.
1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Nuomininkai.lt reguliuoti taikomos Lietuvos
Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje,
bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors
priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių
Taisyklių nuostatų.
1.7. Naudodamiesi Nuomininkai.lt ir Nuomininkai.lt sistemoje užsisakę kito portalo
paslaugų, Jūs privalote susipažinti su kito portalo taisyklėmis ir jų laikytis, naudodamiesi
tuo portalu.
Bendrosios sąlygos
2.1. Nuomininkai.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi
galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomus ir/ar ieškomus nekilnojamojo turto
objektus (toliau – Skelbimai), peržiūrėti, skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis
kitomis Paslaugomis. Be Kliento Skelbimų Svetainėje gali būti skelbiama ir kita
Nuomininkai.lt ir/ar trečiųjų asmenų, tarp kurių gali būti ir Kliento konkurentų, informacija.
2.2. Nuomininkai.lt teikia tik technines priemones informacijos publikavimui Svetainėje ir
jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kituose su Svetainėje siūlomais
nekilnojamojo turto objektais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų
(nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip).
Nuomininkai.lt taip pat nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
2.3. Klientas, susipažindamas su Svetainėje esančiais Skelbimais ir/ ar Paslaugomis,
priimdamas Svetainėje paskelbtus pasiūlymus ir/ ar pats teikdamas Skelbimus bei kitaip
naudodamas Paslaugas, veikia savarankiškai, savo atsakomybe ir pats atsako už visas iš
savo elgesio bei naudojimosi Svetaine kylančias pasekmes bei prievoles.
2.4. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra
laikoma Nuomininkai.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
2.5. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Nuomininkai.lt bus siunčiama
elektroninėmis priemonėmis: Nuomininkai.lt – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba
Svetainėje, Klientui – adresais, nurodytais įvedant Skelbimo informaciją ir/ ar registracijos
paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
2.6. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių
teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir
gamybines paslaptis, priklauso Nuomininkai.lt arba Nuomininkai.lt teisėtai naudojasi
trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
2.7. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip
siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam
laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Nuomininkai.lt šias išimtines teises į tokius kūrinius,
informaciją ir/ar duomenis:
2.7.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai
prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant
nuosavybėn;
2.7.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;
2.7.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.
2.8. Klientas sutinka, kad Nuomininkai.lt turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ir/ar
kitą informaciją reklaminiais Nuomininkai.lt tikslais, neatskleisdamas asmeninės Kliento
informacijos. Klientas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Kliento publikuojamas turinys,
įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi,
Nuomininkai.lt ir/ ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais
naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Nuomininkai.lt,
nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ ar kitą Kliento publikuojamą turinį,
nebus įpareigota mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio
panaudojimą.
2.9. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas,
kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogravimas, perkėlimas, nukreipimas ir/ ar
kitoks naudojimas be raštiško Nuomininkai.lt leidimo ir/ ar nesilaikant Taisyklių yra
intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Šis apribojimas netaikomas Klientams jų Skelbimų atžvilgiu tiek, kiek tai susiję
su konkrečiu Kliento Skelbimu ir nepagrįstai nekeičia ir nedaro žalos Svetainės veikimui bei
Nuomininkai.lt teikiamoms paslaugoms.
3. Kliento teisės ir pareigos
3.1. Klientas įsipareigoja:
3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą ir telefono
numerį;
3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti
arba sukčiavimui;
3.1.3. Nuomininkai.lt duomenų bazėje įdėti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną
parduodamą objektą;
3.1.4. nedėti nuomojamo objekto fotografijoms skirtoje vietoje kokių nors grafinių
vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.: ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį
patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis
arba pakeisti fotografijas kitokiais būdais;
3.1.5. turėti nuomojamą objektą.
3.1.6. prisiimti visą atsakomybę už Skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms;
3.1.7. neįgyti autorinių teisių į Nuomininkai.lt Duomenų bazę, tačiau turi teisę keisti,
papildyti ar atnaujinti savo Skelbimus;
3.1.8. sutikti, kad jeigu Nuomininkai.lt administratoriai mano arba jei tai yra akivaizdu iš
Skelbimo, įrašyto į duomenų bazę, kad Skelbime yra pateikta klaidinga informacija, arba
Skelbimas prieštarauja priimtoms etikos bei teisės normoms, Nuomininkai.lt turi teisę
pašalinti Skelbimą iš Duomenų bazės;
3.1.9. užtikrinti, jog Skelbimas neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų,
kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą;
3.1.10. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Nuomininkai.lt tiesiogiai ar
netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos;
3.1.11. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais,
neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės
vartotojų veiksmus;
3.1.12. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti), kad jo
nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą
naudojantis Paslaugomis;
3.1.13. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;
3.1.14. nenaudoti keiksmažodžių, rasistinių pasisakymų, frazių, galinčių įžeisti kitus
asmenis;
3.1.15. Nuomininkai.lt duomenų bazėje dėti skelbimą tik jam skirtoje teminėje rubrikoje;
3.1.16. skelbimo tekstą pildyti tvarkingai, vartoti taisyklingą lietuvių kalbą ir naudoti
lietuvišką šriftą, nerašyti teksto didžiosiomis raidėmis (išskyrus vietas, kur dėl to yra atskira
atžyma).
3.1.17. nesiūlyti ir Svetainėje netalpinti skelbimų apie prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba
pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus yra draudžiama.
Draudžiamų prekių/paslaugų sąrašas
Draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su žemiau nurodytų prekių/paslaugų
pardavimu ir/ar pirkimu:
pornografinio turinio medžiagą, nuotraukas, skelbimus;
medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba
neapykantą dėl religijos neišpažinimo;
ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos
registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų
priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;
autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus,
programinę įrangą bei kitas prekes, trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą,
privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;
alkoholį, tabaką, narkotines ir psichotropines medžiagas, taip pat kitas medžiagas
naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų
medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, taip pat pavojingas grynąsias chemines
medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai;
bet kokius vaistus, įskaitant „viagra“, „cialis“ ir kt.;
žmogaus arba gyvūnų organus;
pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių
fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio
indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės
materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas
atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio
skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių
priemonių reklamą;
programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas
padorumo normas pažeidžiančią veiklą (virusai, blokavimo įranga, nelegali duomenų
rinkimo įranga ir pan.);
paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y.
naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba
vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;
kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos
atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai
nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis,
įskaitant internete;
taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia
teisės aktai.
Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, todėl Klientas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti
prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia
išimtinai savo rizika, ir Nuomininkai.lt jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių
skelbimų turinį.
3.2. Klientas supranta, kad gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius
su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz.
gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.).
3.3. Supranta ir sutinka, kad Nuomininkai.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.4. Klientas, kuriam yra nuo 14 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
3.4.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų)
sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.4.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų
naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.
3.5. Už Taisyklių nesilaikymą Nuomininkai.lt gali:
3.5.1 pašalinti Skelbimą su nepadoriu turiniu iš Nuomininkai.lt duomenų bazės;
3.5.2. uždrausti klientui prisijungti prie Svetainės.
4. Nuomininkai.lt teisės ir pareigos
4.1. Nuomininkai.lt turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas,
išrinkti, sujungti, naudoti, paslėpti ar ištrinti) Nuomininkai.lt Kliento skelbimus, kuriuos jis
įrašė į Nuomininkai.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems
asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę skelbimų paieškai.
4.2. Nuomininkai.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento
Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, Nuomininkai.lt nuomone, jie
pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
4.3. Jei Klientas pažeidžia Taisykles, Nuomininkai.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam
dalyvauti Nuomininkai.lt veikloje.
4.4. Nuomininkai.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje
nurodytas kainas.
4.5. Nuomininkai.lt turi teisę Klientui siųsti įvairius pasiūlymus.
4.6. Nuomininkai.lt turi teisę bet kada duomenų bazės ribose savo nuožiūra pakeisti ir
pertvarkyti skelbimus tam, kad duomenų baze būtų patogiau naudotis.
5. Mokamos paslaugos
5.1. Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, o jų kaina nurodyta
kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
6. Asmens duomenys
6.1. Klientas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis
Nuomininkai.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi
Nuomininkai.lt duomenų bazėje iki asmens duomenų teikėjo pareikalavimo ištrinti
duomenis arba 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos datos.
7. Atsakomybės ribojimas
7.1. Klientas sutinka, kad Nuomininkai.lt nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir/ar
Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2. Nuomininkai.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos
informacijos naudojimo.
7.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Nuomininkai.lt niekada nekiltų jokia teisinė
atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą
ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.
7.4. Nuomininkai.lt neatsako dėl Nuomininkai.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos
dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių,
kurių Nuomininkai.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti
Nuomininkai.lt veiklos.
8. Taisyklių keitimas
8.1 Nuomininkai.lt turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles.
8.2. Nuomininkai.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai
Svetainėje.
8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Bet kokie ginčai, kilę dėl Nuomininkai.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų
keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta
tvarka.
9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir
galios visą santykių tarp Kliento ir Nuomininkai.lt laiką.
Taisyklės galioja nuo 2017.07.15